Co to jest norma ISO 21001:2018?

Norma ISO 21001:2018 jest międzynarodowym standardem skierowanym do dostawców usług szkoleniowych działających w obszarze edukacji pozaszkolnej i szkoleń. Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania jakością w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowej. Jest to standard, który łatwo można zintegrować z systemem zarządzania jakością opartym na normie ISO 9001. Wymagania normy mają wiele elementów wspólnych ze Standardem Usługi Szkoleniowej zarządzanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych (link) oraz z Małopolskim Standardem Usług Edukacyjno – Szkoleniowych prezentowanym przez Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (link).


Norma ISO 21001:2018 kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcję tzw. stron zainteresowanych, rozumianych jako:

  • uczestnik szkolenia
  • grupa szkoleniowa
  • przedsiębiorstwo/instytucja kierująca pracowników na szkolenia lub studia
  • osoby i organizacje finansujące edukację, itp.

Po określeniu potrzeb stron zainteresowanych, można ustalić programy nauczania uwzględniające cele usługi edukacyjnej, oczekiwane rezultaty procesu nauczania (np.: określone kwalifikacje), umiejętności i konkretną wiedzę. Tworząc program nauczania należy wziąć pod uwagę wiedzę początkową i doświadczenie uczestników kursu. Dzięki posiadaniu tej wiedzy, można w sposób właściwy dobrać metody nauczania oraz określić odpowiedzialność i zadania personelu biorącego udział
w dostarczaniu usługi szkoleniowej.


System zarządzania jakością oparty na normie ISO 21001:2018 określa wymagania do oceny świadczonych usług szkoleniowych zarówno biorąc pod uwagę rezultaty nauczania jak i postrzeganie dostawcy usług szkoleniowych przez strony zainteresowane. Istotnym aspektem jest także tzw. transfer wiedzy i umiejętności pozyskanych przez osoby uczące się, przede wszystkim możliwość zastosowania w praktyce tego co było przedmiotem nauki.


Organizacja szkoleniowa wdrażająca system zarządzania jakością oparty na normie ISO 21001:2018 przede wszystkim powinna zidentyfikować procesy mające wpływ na jakość usług szkoleniowych oraz wdrożyć metody i narzędzia racjonalnego zarządzania tymi procesami, prowadząc do osiągnięcia założonych celów
i realizacji ustalonej strategii.

Najważniejszymi zasobami organizacji szkoleniowej/edukacyjnej jest personel i dostawcy/współpracownicy biorący udział w dostarczaniu usług szkoleniowych/edukacyjnych. Kompetencje takich osób powinny być jasno określone  i podlegać okresowej ocenie.

Skontaktuj się z nami!