HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli,

HACCP to procedura zapewniania bezpieczeństwa żywności, opierająca się na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeżeli zagrożenie wystąpi.

Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Korzyści wynikające z wdrożenia
i certyfikacji systemu HACCP

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Korzyści jakie może osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim:

 • spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
 • aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
 • zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
 • spełnienie oczekiwań klientów,
 • podniesienie pewności i systematycznej powtarzalności jakości produktów ,
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością
  i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
 • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa ,
 • zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków.

Podstawa prawna

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 z zm.)

oraz rozporządzenia:

 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
  29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.