Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą Standard ten poprzez zastosowanie  Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP) dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na srodowisko i zdrowie konsumenta, wynikające z dzialalnosci rolniczej. Uwzględnia również wymagania etyczne oraz wymagania związane z warunkami pracy. 


Z biegiem lat, standard GLOBAL G.A.P IFA (Integrated Farm Assurance - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie) został rozbudowany i podzielony na trzy zakresy i odpowiadające im podzakresy:

 • Produkcja roślinna (owoce i warzywa, rośliny uprawne zbierane mechanicznie tj. zboża, rzepak, rośliny strączkowe, kukurydza, słonecznik, kawa (zielona), herbata, kwiaty i rośliny ozdobne)
 • Żywy inwentarz (trzoda chlewna, drób, bydło i owce, indyki, bydło mleczne, cielęta i młode byki)
 • Akwakultura (obejmuje ryby, mięczaki, skorupiaki)

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. I. Administrator danych osobowych
  • IMQ Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  • W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod e-mailem rodo@imqpoland.pl, pod numerem telefonu 12 426 01 70, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
 2. II. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  • w celach marketingowych  - wysyłanie newslettera na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO):
   W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  • w celu przesłania materiałów i wycen niezbędnych do zawarcia umowy - na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą usługą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Informujemy ponadto, że:
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. III. Okres przechowywania danych
  • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lub 10 lat +1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lub 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu ważności  złożonej przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. IV. Odbiorcy danych
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
  • Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe
 6. V. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

Certyfikacja

Istnieją 2 podstawowe możliwości certyfikacji GLOBAL G.A.P:


OPCJA 1: indywidualny producent zamierza certyfikować własne produkty zgodnie z wymaganiami  GLOBAL G.A.P, w zakresie związanym z określoną działalnością (np. produkty owocowo-warzywne, hodowla zwierząt itp.)


OPCJA 2:  grupa producentów (np. spółdzielnie  i organizacje producentów) zamierza certyfikować produkty rolne, zgodnie z wymaganiami stosownego zakresu GLOBAL G.A.P., uzupełnionego o wymagania związane z zarządzaniem poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). W tej opcji certyfikat jest wydawany dla organizacji wiodącej, ktora gwarantuje przestrzeganie wymagań normy przez producentów wchodzących w skład grupy.

Zgodnie z procedurą certyfikacji, organizacja wnioskodawcy, po przedstawieniu jednostce certyfikującej wniosku o certyfikację, podpisuje z nią „umowę podlicencyjną”, gdzie zawarte jest zobowiązanie organizacji do przestrzegania wszystkich wymogów określonych w standardzie. Po podpisaniu umowy następuje weryfikacja certyfikacji, przeprowadzana w zależności od opcji wybranej przez firmę (inspekcja zewnętrzna u producentów rolnych i audit zewnętrzny SZJ w organizacji wiodącej).

CSI ma uprawnienia do wydawania następujących certyfikatów  GLOBAL G.A.P:

 • GLOBAL G.A.P IFA - Integrated Farm Assurance (Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie)
 • Fruit& vegetables (Owoce i warzywa)
 • Combinable Crops (Rośliny uprawne zbierane mechanicznie)
 • Aquacolture (Akwakultura)
 • GLOBAL G.A.P. Chain of Custody (Kontrola Pochodzenia Produktu)

Korzyści certyfikacji

 • Rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, czyli możliwość wejścia na rynki międzynarodowe
 • Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi ( ISO 9001, BRC, IFS; ISO 22000; HACCP , certyfikaty produktu)
 • Jest gwarancją zdrowych, bezpiecznych dla konsumenta produktów
 • Gwarantuje uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi, jednolitymi na całym świecie standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku.
 • Obniża koszty produkcji, co związane jest z optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
 • Minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko porzez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę środowiska.
 • Certyfikat to przede wszystkim narzędzie marketingowe, licencja na sprzedaż w sieciach handlowych, a także na eksport.