Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

ISO 14001

Co to jest System Zarządzania Środowiskowego?

Obecnie aspekt ochrony środowiska naturalnego staje coraz ważniejszym elementem funkcjonowania organizacji oraz elementem przyciągającym uwagę opinii publicznej. Celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób, by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością organizacji. System stanowi integralną część systemu zarządzania organizacją

 

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001?

Zarządzanie Środowiskiem

Norma ma charakter uniwersalny, jest kierowana do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, może być stosowana w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.

Są nią zainteresowane organizacje, które dążą do osiągania coraz wyższych standardów ekologicznych, nadzorując wpływ swoich procesów, wyrobów
i usług na środowisko naturalne.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa dotyczące środowiska oraz wzmożone działania instytucji kontrolujących, silna konkurencja, określona strategia rozwoju oraz rosnące zainteresowanie opinii społecznej, konsumentów i akcjonariuszy
w sprawy ochrony środowiska, to są główne podwody decyzji o wdrożeniu
i certyfikacji Sytemu Zarządzania Środowiskowego

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego

  • Zmniejszenie ryzyka biznesowego poprzez wykazanie zgodności
    z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska
  • Oszczędności poprzez nadzorowanie i poprawę efektywności procesów, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców, materiałów, energii, wody, odpowiednie gospodarowanie odpadami
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej i możliwość rozwoju handlu zagranicznego poprzez wykazanie udziałowcom, klientom, partnerom biznesowym oraz opinii społecznej zaangażowania w ochronę środowiska
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem środowiskowym – zmniejszenie ryzyka awarii związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmniejszenie skali ewentualnych strat z tego tytułu
  • Tworzenie wizerunku firmy proekologicznej, mającej na względzie dobro wszystkich zainteresowanych stron
  • Wzrost świadomości ekologicznej personelu prowadzący do lepszego zarządzania posiadanymi przez organizację zasobami naturalnymi

Zarządzanie środowiskiem

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego

IMQ S.A. oferuje certyfikację na zgodność z uznaną w skali międzynarodowej normą ISO 14001.


Audit certyfikujący.


Audit certyfikujący na zgodność z ISO 14001 obejmuje dwuetapowy proces certyfikacji (Stage 1 i 2). Faza 1 polega na przeglądzie i analizie dokumentacji oraz ocenie zgodności z prawem. Faza 2 obejmuje wizytę w organizacji, w celu weryfikacji wdrożenia systemu w praktyce, poprzez przegląd dokumentów
i zapisów, rozmowy z personelem, obserwację procesów, itd. Program auditu certyfikującego jest zawsze wcześniej uzgodniony z organizacją. Często warto uwzględnić audit wstępny jako sprawdzenie/ ćwiczenie przed auditem certyfikującym. Droga do certyfikacji w IMQ.

Audity nadzorcze.


Po uzyskaniu pozytywnym przejściu procesu certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu organizacja certyfikowana może ogłosić, iż uzyskała certyfikat i może promować swoją działalność oraz użytkować na swoim papierze firmowy, stronach www, itp. logo CSQ oraz IQNet. Aby utrzymać certyfikat należy dalej stosować System Zarządzania Środowiskowego. Jednostka certyfikująca okresowo dokonuje sprawdzenia utrzymania systemu i jego doskonalenie poprzez cykliczne audity nadzorcze.

Aby uzyskać przyznawany przez IMQ certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, należy pozytywnie przejść audit certyfikujący na zgodność
z normą ISO 14001. W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji
i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza.

Zapraszamy do współpracy.