Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

ISO 14001

Co to jest System Zarządzania Środowiskowego?

Obecnie aspekt ochrony środowiska naturalnego staje coraz ważniejszym elementem funkcjonowania organizacji oraz elementem przyciągającym uwagę opinii publicznej. Celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób, by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością organizacji. System stanowi integralną część systemu zarządzania organizacją

 

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. I. Administrator danych osobowych
  • IMQ Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  • W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod e-mailem rodo@imqpoland.pl, pod numerem telefonu 12 426 01 70, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
 2. II. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  • w celach marketingowych  - wysyłanie newslettera na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO):
   W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  • w celu przesłania materiałów i wycen niezbędnych do zawarcia umowy - na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą usługą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Informujemy ponadto, że:
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. III. Okres przechowywania danych
  • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lub 10 lat +1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lub 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu ważności  złożonej przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. IV. Odbiorcy danych
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
  • Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe
 6. V. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001?

Zarządzanie Środowiskiem

Norma ma charakter uniwersalny, jest kierowana do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, może być stosowana w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.

Są nią zainteresowane organizacje, które dążą do osiągania coraz wyższych standardów ekologicznych, nadzorując wpływ swoich procesów, wyrobów
i usług na środowisko naturalne.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa dotyczące środowiska oraz wzmożone działania instytucji kontrolujących, silna konkurencja, określona strategia rozwoju oraz rosnące zainteresowanie opinii społecznej, konsumentów i akcjonariuszy
w sprawy ochrony środowiska, to są główne podwody decyzji o wdrożeniu
i certyfikacji Sytemu Zarządzania Środowiskowego

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego

 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego poprzez wykazanie zgodności
  z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska
 • Oszczędności poprzez nadzorowanie i poprawę efektywności procesów, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców, materiałów, energii, wody, odpowiednie gospodarowanie odpadami
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej i możliwość rozwoju handlu zagranicznego poprzez wykazanie udziałowcom, klientom, partnerom biznesowym oraz opinii społecznej zaangażowania w ochronę środowiska
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem środowiskowym – zmniejszenie ryzyka awarii związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmniejszenie skali ewentualnych strat z tego tytułu
 • Tworzenie wizerunku firmy proekologicznej, mającej na względzie dobro wszystkich zainteresowanych stron
 • Wzrost świadomości ekologicznej personelu prowadzący do lepszego zarządzania posiadanymi przez organizację zasobami naturalnymi

Zarządzanie środowiskiem

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego

IMQ S.A. oferuje certyfikację na zgodność z uznaną w skali międzynarodowej normą ISO 14001.


Audit certyfikujący.


Audit certyfikujący na zgodność z ISO 14001 obejmuje dwuetapowy proces certyfikacji (Stage 1 i 2). Faza 1 polega na przeglądzie i analizie dokumentacji oraz ocenie zgodności z prawem. Faza 2 obejmuje wizytę w organizacji, w celu weryfikacji wdrożenia systemu w praktyce, poprzez przegląd dokumentów
i zapisów, rozmowy z personelem, obserwację procesów, itd. Program auditu certyfikującego jest zawsze wcześniej uzgodniony z organizacją. Często warto uwzględnić audit wstępny jako sprawdzenie/ ćwiczenie przed auditem certyfikującym. Droga do certyfikacji w IMQ.

Audity nadzorcze.


Po uzyskaniu pozytywnym przejściu procesu certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu organizacja certyfikowana może ogłosić, iż uzyskała certyfikat i może promować swoją działalność oraz użytkować na swoim papierze firmowy, stronach www, itp. logo CSQ oraz IQNet. Aby utrzymać certyfikat należy dalej stosować System Zarządzania Środowiskowego. Jednostka certyfikująca okresowo dokonuje sprawdzenia utrzymania systemu i jego doskonalenie poprzez cykliczne audity nadzorcze.

Aby uzyskać przyznawany przez IMQ certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, należy pozytywnie przejść audit certyfikujący na zgodność
z normą ISO 14001. W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji
i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza.

Zapraszamy do współpracy.