Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

OHSAS 18001

Co to jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy każdej organizacji. W niektórych krajach istnieje nawet obowiązek wdrożenia systemu BHP. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pomaga w ustanawianiu polityki
i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ich realizacji oraz ocenie skuteczności podejmowanych działań, wspomaga zarządzanie odpowiedzialnością w zakresie BHP i zgodnością z prawem. Na etapie wdrażania systemu oraz później jego utrzymywania, bardzo ważną rolę odgrywa zaangażowanie personelu na wszystkich poziomach organizacji,
a w szczególności ze strony najwyższego kierownictwa.


IMQ oferuje certyfikację na zgodność z uznaną na arenie międzynarodowej specyfikacją oceny OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification). W specyfikacji zawarte są wymagania między innymi dotyczące ustanowienia polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Opisany w niej system podobnie jak systemy oparte na ISO 9001 czy ISO 14001, zbudowany jest na koncepcji ciągłego doskonalenia.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania BHP

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków, sporów sądowych i przestojów w pracy
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej
  • Wykazanie udziałowcom, pracownikom i opinii społecznej zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy
  • Zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacjami
  • Polepszanie zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

IMQ S.A. oferuje certyfikację na zgodność ze specyfikacją OHSAS 18001.


W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza. Zapraszamy do współpracy.