Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

Zarządzanie Jakością ISO 9001

ISO 9001

Co to jest System Zarządzania Jakością?

Spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym rosnące zaangażowanie w aspekty dotyczące jakości stały się jednym ze sposobów utrzymania się na rynku.  System zarządzania jakością stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania
w organizacji. Jest wdrażany, by realizować zarówno cele dotyczące spełniania wymagań i oczekiwań klientów, ale także by usprawnić funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji i zminimalizować ryzyko biznesowe. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno klientów jak i pracowników, ale także dostawców i udziałowców. System zarządzania jakością (SZJ) zgodny z ISO 9001 udostępnia organizacji zestaw procesów zapewniających odpowiednie, rozsądne podejście do zarządzania organizacją.

Jednym z podstawowych założeń systemu jest przyjęcie modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act czyli Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) zwanego również cyklem Deminga.


Zaplanuj - Ustanów politykę, cele, zidentyfikuj procesy i odpowiedzialności, określ procedury odnoszące się do zarządzania ryzykiem i doskonalenia zarządzania jakością, by osiągnąć cele zgodne z ogólnymi kierunkami działania i rozwoju organizacji.


Wykonaj - Wdróż i stosuj politykę, środki nadzoru, procesy i procedury.


Sprawdź - Oceń i tam gdzie to właściwe, zmierz wyniki działania procesów pod kątem polityki, celów i praktyki.


Działaj - Podejmij działania doskonalące oparte na wynikach wewnętrznych auditów, wewnętrznych weryfikacji, przeglądach dokonanym przez kierownictwo, informacjach od Klientów i innych informacjach, w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia.

 

 Drugim ważnym założeniem Systemu Zarządzania Jakością jest podejście procesowe. W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Działanie wykorzystujące zasoby i zarządzane w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia, można rozpatrywać jako proces. Często wyjście jednego procesu bezpośrednio stanowi wejście procesu następnego. Wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi można określić jako "podejście procesowe". Zaletą podejścia procesowego jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie procesów, jak też nad ich kombinacją i wzajemnym oddziaływaniem.

Najważniejsze elementy podejścia procesowego to:

  • opisanie procesów głównych oraz pomocniczych występujących
    w organizacji
  • ustalenie odpowiedzialności
  • ustalenie mierników i wskaźników dla procesów
  • doskonalenie procesów

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Napisz