Co to jest norma ISO 29990?

Norma ISO 29990 jest międzynarodowym standardem skierowanym do dostawców usług szkoleniowych działających w obszarze edukacji pozaszkolnej i szkoleń. Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania jakością w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowej. Jest to standard, który łatwo można zintegrować z systemem zarządzania jakością opartym na normie ISO 9001. Wymagania normy mają wiele elementów wspólnych ze Standardem Usługi Szkoleniowej zarządzanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych (link) oraz z Małopolskim Standardem Usług Edukacyjno – Szkoleniowych prezentowanym przez Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (link).


Norma ISO 29990 kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcję tzw. stron zainteresowanych, rozumianych jako:

  • uczestnik szkolenia
  • grupa szkoleniowa
  • przedsiębiorstwo/instytucja kierująca pracowników na szkolenia lub studia
  • osoby i organizacje finansujące edukację, itp.

Po określeniu potrzeb stron zainteresowanych, można ustalić programy nauczania uwzględniające cele usługi edukacyjnej, oczekiwane rezultaty procesu nauczania (np.: określone kwalifikacje), umiejętności i konkretną wiedzę. Tworząc program nauczania należy wziąć pod uwagę wiedzę początkową i doświadczenie uczestników kursu. Dzięki posiadaniu tej wiedzy, można w sposób właściwy dobrać metody nauczania oraz określić odpowiedzialność i zadania personelu biorącego udział
w dostarczaniu usługi szkoleniowej.


System zarządzania jakością oparty na normie ISO 29990 określa wymagania do oceny świadczonych usług szkoleniowych zarówno biorąc pod uwagę rezultaty nauczania jak i postrzeganie dostawcy usług szkoleniowych przez strony zainteresowane. Istotnym aspektem jest także tzw. transfer wiedzy i umiejętności pozyskanych przez osoby uczące się, przede wszystkim możliwość zastosowania w praktyce tego co było przedmiotem nauki.


Organizacja szkoleniowa wdrażająca system zarządzania jakością oparty na normie ISO 29990 przede wszystkim powinna zidentyfikować procesy mające wpływ na jakość usług szkoleniowych oraz wdrożyć metody i narzędzia racjonalnego zarządzania tymi procesami, prowadząc do osiągnięcia założonych celów
i realizacji ustalonej strategii.

Najważniejszymi zasobami organizacji szkoleniowej/edukacyjnej jest personel i dostawcy/współpracownicy biorący udział w dostarczaniu usług szkoleniowych/edukacyjnych. Kompetencje takich osób powinny być jasno określone  i podlegać okresowej ocenie.

Skontaktuj się z nami!