Poradnik

Inwestycje budowlane wiążą się z dwoma zasadniczymi aspektami: z jednej strony powstaje trwały obiekt pełniący istotną rolę dla lokalnej społeczności, z drugiej zaś wiąże się z angażowaniem ogromnych środków pochodzących z publicznego (samorządowego, krajowego lub unijnego) lub prywatnego budżetu. Ich realizacja powinna być zatem poddana bardzo wnikliwej kontroli, która zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa budowli, trwałość jej poszczególnych elementów, najwyższą jakość wykończenia, zgodność ze standardami i przepisami. Również ułatwi bezproblemowe realizowanie inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, ze względu na ilość nadzorowanych obiektów inspektorzy budowlani nie są stanie w należyty sposób dokonać wszystkich inspekcji terenowych oraz przygotować na ich podstawie odpowiednich raportów, które uwidaczniałyby zaniedbania, błędy i usterki, prowadzące do poważniejszych problemów. W efekcie sektor publiczny – podobnie, jak i budownictwo komercyjnie – boryka się z problemem błędów budowlanych, kiepskiej jakości wykonania, niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa oddawanych do użytku obiektów czy nieterminowym realizowaniem samych inwestycji budowlanych.
Proces certyfikacji nie zastępuje pracy Inspektorów Nadzoru Budowlanego ale wydatnie wspomaga ich działanie.

 

AP SQS – standard dla nowoczesnego budownictwa

Andrea Palladio Structure Quality Supervision

Andrea Palladio Supervisione della Qualità Struttura

 

Ze względu na rosnącą świadomość znaczenia kontroli jakości dla pomyślnego realizowania inwestycji coraz więcej inwestorów zaczyna dostrzegać realne korzyści wynikające ze współpracy z zewnętrznymi audytorami oraz poddawaniu się procesowi certyfikacji jakości. W krajach wysokorozwiniętych od lat uznaniem cieszą się niezależne nadzory budowlane, prowadzone w oparciu o międzynarodowe standardy kontroli jakości, które obejmują swym zakresem cały proces budowlany – od tworzenia projektu, poprzez prace budowlane, aż po oddanie budynku do użytku. Jednocześnie jest to też gwarancja bezproblemowego i terminowego wykonania prac budowlanych. Certyfikat jakości obiektu budowlanego wydawany jest na bazie wykonanych regularnych, okresowych audytów wszystkich branż budowlanych (architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa p. pożarowego). Jego uzyskanie to świadectwo bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości. Koszt certyfikacji dokumentacji i wykonawstwa to niewielki ułamek wartości całej inwestycji. Potencjalne straty, będące efektem niewykrytych błędów, potrafią znacząco podnieść ostateczne koszty budowy.

Standard AP SQS obejmuje procesem weryfikacji i certyfikacji nie tylko proces budowlany obiektu, lecz także jego projekt. Około 40% błędów i usterek ma swoją genezę w pracach projektowych. Ich konsekwencją mogą być zagrożenia bezpieczeństwa budynku, jakości wykonania oraz problemy i opóźnienia w realizacji inwestycji. Dlatego podczas weryfikacji projektu budowlanego zgodnie ze standardem AP SQS szczegółowo sprawdzana jest kompletność dokumentacji, zgodność założeń projektowych z wydanym pozwoleniem na budowę, a także wykonalność zaplanowanych prac w oparciu o wymagania polskiego prawa budowlanego oraz obowiązujące przepisy. Dzięki temu wszelkie uchybienia wykazane na tym etapie przez niezależnego audytora mogą zostać skorygowane, zanim rozpoczną się prace wykonawcze, co w efekcie oznacza oszczędność czasu i nakładów finansowych.

Po rozpoczęciu prac budowlanych nadzór nad jakością wedle standardu AP SQS realizowany jest przede wszystkim poprzez systematyczne audyty. Ich częstotliwość wyznaczana jest na podstawie harmonogramu budowy – przeciętnie odstęp pomiędzy kolejnymi wizytacjami wynosi od 1 do 3 tygodni (ważne jest bowiem objęcie weryfikacją wszystkich „kamieni milowych” budowy). Ponadto kontrole te planowane są w taki sposób, aby audytorzy mogli objąć nadzorem w sposób kompleksowy punkty, w których stykają się wykonawcy z różnych branż (i dzięki temu zminimalizować ryzyko ewentualnych kolizji).

Bardzo istotnym elementem realizacji nadzoru wg standardu AP SQS jest systematyczne raportowanie – wszelakie usterki, niedoróbki lub niedociągnięcia wykazane podczas wizytacji są zaznaczane w raportach, co umożliwia lepsze kontrolowanie jakości realizacji oraz zapewnia nadzór nad usuwaniem wszelkich wad. Usunięte usterki lub poprawione w sposób niezadowalający (weryfikowane jest bowiem również ich późniejsze usunięcie) są odnotowywane w kolejnych raportach.

Dzięki tej koncepcji systematycznego kontrolowania oraz raportowania inwestor zyskuje pewność, że ewentualne błędy, który mogłyby pojawić się na dowolnym etapie inwestycji, zostaną wychwycone i nie zostaną zignorowane. Dzięki regularnym kontrolom udaje się wychwycić aż 99% usterek i tym samym zapobiec utracie jakości. Jednocześnie tak realizowany proces nadzoru nad procesem realizacji budowy umożliwia w ostatnim etapie przeprowadzenie ostatecznego audytu gotowego budynku i przyznanie mu na tej podstawie certyfikatu AP SQS, który stanowi końcowe świadectwo jakości obiektu.

Powrót