Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

ISO 13485

Certyfikacja produktów ISO 13485 jest standardem opracowanym przez Organizację ISO (International Organization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), opublikowanym w 2003 r.
W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie przepisów prawnych. Wymagania te mogą odnosić się do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

Zatem System zarządzania jakością wg ISO 13485 wprowadzają najczęściej producenci wyrobów medycznych, ale mogą go stosować również inne firmy
z branży wyrobów medycznych, np. firmy serwisowe czy dostawcy krytycznych komponentów dla producentów sprzętu medycznego.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Wymagania wobec producentów wyrobów medycznych

Wymagania wobec producentów wyrobów medycznych różnych klas
w odniesieniu do certyfikacji wyrobów (oznakowania CE):

 

I. Producenci wyrobów medycznych zaliczających się do klasy 1 tj. najniższej klasy ryzyka muszą: - spełnić wymagania zawarte w dyrektywie 93/42/EEC, - wdrożyć wybrane procedury określone w normie ISO 13485 - tzw. niepełny system zarządzania jakością. Oznacza to, iż tacy producenci nie mają obowiązku posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 13485. Właściwie większość wyrobów medycznych, bo aż około 85%, należy do 1 klasy ryzyka. Z tej klasy jednak wyłącza się wyroby sterylne oraz wyroby z funkcją pomiarową.

 

 

II. Producenci wyrobów medycznych zaliczających się do wyższych klas ryzyka czyli 2a, 2b, 3 muszą: - spełnić wymagania zawarte w dyrektywie 93/42/EEC Aneks II, - posiadać pełny i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny
z wymaganiami normy ISO 13485. Certyfikacja produktów klas wyższych często jest procesem długotrwałym i złożonym, a jego złożoność wynika ze specyfiki danego produktu,dlatego też w procesie tym występują wyjątki w odniesieniu do w/w wymagań.

Producentom wyrobów medycznych jako jednostka notyfikowana
o nr identyfikacyjnym 0051 oferujemy:

 

Certyfikację systemów jakości wg załączników dyrektyw:

  • MDD 93/42/EWG Wyroby medyczneAIMD 90/385/EWG Aktywne implanty medyczne
  • IVD 98/79/WE Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z uwzględnieniem norm EN ISO 9001, EN ISO 13485
  • Ocenę zgodności
  • Badanie typu
  • Ekspertyzy
  • Weryfikacja projektu
  • Nadzorowanie firmy w ramach certyfikacji
  • Badania bezpieczeństwa w laboratoriach IMQ we Włoszech

Zakres notyfikacji IMQ (NB 0051) dla wyrobów medycznych
Wykaz notyfikacji IMQ (NB 0051)
 
Zapraszamy do współpracy.

Zarządzanie Jakością dla wyrobów medycznych