Certyfikacja AP SQS

Andrea Palladio Structure Quality Supervision

Andrea Palladio Supervisione della Qualità Struttura

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio

 • Weryfikacje projektów:

  Doświadczeni inżynierowie sprawdzają projekty pod względem:
  • kompletności,
  • zgodności z pozwoleniem na budowę
  • poprawności przyjętych rozwiązań w stosunku do obowiązujących przepisów
  • wykonalności zamierzenia
  Wykrycie i usunięcie niedociągnięć na tym etapie wydatnie zmniejsza ryzyko dodatkowych nakładów finansowych oraz przestojów w trakcie realizacji obiektów.
  Po usunięciu błędów wydawany jest prestiżowy certyfikat jakości projektu AP SQS

 

 • Kontrola wykonawstwa robót budowlanych

  Na podstawie dokumentacji budowlanej tworzony jest harmonogram audytów branżowych na budowie. W harmonogramie uwzględnione są kamienie milowe realizacji, ważne etapy, prawdopodobne kolizje branżowe. Zespół audytorów to eksperci wszystkich branż spotykanych na budowie: architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pożarowego.

  W trakcie każdej kontroli na budowie audytorzy budowlani sporządzają raport wraz z dokumentacją fotograficzną. Opisany jest bieżący stan zaawansowania prac. Na fotografiach szczegółowo uwidocznione są stwierdzone usterki. Każde zdjęcie jest opisane i w sposób jednoznaczny lokalizuje usterki.

  Usterki są opisane tabelarycznie narastająco. System adnotacji i odniesień pozwala na ciągłe monitorowanie usuwania wad.

  Podczas ostatnich audytów powstają raporty końcowe na podstawie których podejmowana jest decyzja o wydaniu prestiżowego certyfikatu AP SQS dla obiektu budowlanego.

 

Skontaktuj się z nami!