Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia
20 maja 2016. (Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz. U. z 2016 r. poz. 831).


Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyty energetyczne według normy PN-EN 16247 to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływów energii
i potencjał odnośnie do poprawy efektywności energetycznej a także ich raportowanie.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:        

 • Należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych
  do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej,
  zapotrzebowania na moc;                 
 • Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków,
  w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90%
  całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

Audytowi podlega szereg elementów gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa:        

 • Energia elektryczna
 • Sprężone powietrze
 • Chłód
 • Ciepło
 • Gaz
 • Środki transportu


Regulacje prawne i normy:

Ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. W sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej

Norma PN-EN 16247:

 • PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 16247-2 Audyty energetyczne: Budynki
 • PN-EN 16247-3 Audyty energetyczne: Procesy
 • PN-EN 16247-4 Audyty energetyczne: Transport
 • PN-EN 16247-5 Audyty energetyczne: Kompetencje audytorów energetycznych

Skontaktuj się z nami!